Paragrafen

Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeentelijke financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) schrijven voor dat het college in de programmabegroting en in het jaarverslag een overzicht van de verbonden partijen geeft. Het gaat om een overzicht van de externe rechtspersonen waar Oss een bestuurlijke en financiële band mee heeft. Dat kunnen de volgende instellingen zijn:

  • Gemeenschappelijke regelingen (GR): bestuursrechtelijke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onderling en/of andere overheidsinstanties. Een lid van het college maakt veelal deel uit van het algemeen of dagelijks bestuur.   
  • Vennootschappen waarin de gemeente financieel deelneemt (naamloze of besloten vennootschap). De gemeente is daarin via de vergadering van aandeelhouders of een raad van commissarissen vertegenwoordigd.
  • Verenigingen waar de gemeente lid van is.
  • Stichtingen waarin de gemeente een bestuurszetel heeft.

Op basis van het BBV en de verordening geven we per verbonden partij inzicht in:

  • De naam en de vestigingsplaats.
  • Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt.
  • De veranderingen die zich tijdens het jaar 2022 hebben voorgedaan in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.      
  • Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het jaar 2022. Als dat niet bekend is, vermelden we de meest recente cijfers die bekend zijn.
  • Het resultaat van de verbonden partij.
Deze pagina is gebouwd op 05/22/2023 09:37:06 met de export van 05/22/2023 09:31:45