Jaarrekening

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

2.649

0

2.649

3.076

0

3.076

4.656

-1.022

3.634

0.10 Mutaties reserves

30.255

-32.280

-2.026

65.158

-51.942

13.216

66.682

-46.473

20.209

0.2 Burgerzaken

1.695

-1.020

675

1.833

-1.020

813

1.989

-1.249

740

0.4 Overhead

33.760

-3.140

30.620

37.473

-4.521

32.952

39.455

-7.775

31.680

0.5 Treasury

-82

-1.197

-1.279

270

-1.197

-927

770

-1.513

-743

0.61 OZB woningen

0

-12.691

-12.691

0

-12.819

-12.819

0

-12.713

-12.713

0.62 OZB niet-woningen

0

-9.024

-9.024

0

-9.069

-9.069

0

-9.172

-9.172

0.63 Parkeerbelasting

0

-1.798

-1.798

19

-1.369

-1.350

19

-1.355

-1.335

0.64 Belastingen overig

2.226

-850

1.376

2.150

-640

1.509

2.203

-824

1.379

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-200.976

-200.976

0

-220.946

-220.946

0

-225.615

-225.615

0.8 Overige baten en lasten

1.571

-678

893

-701

-866

-1.567

-2.342

-2.585

-4.926

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

72.073

-263.653

-191.580

109.277

-304.389

-195.112

113.433

-310.295

-196.861

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.640

0

5.640

5.640

0

5.640

5.647

-6

5.641

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.784

-92

2.692

3.069

-92

2.977

3.135

-115

3.020

Totaal groep

8.424

-92

8.332

8.709

-92

8.617

8.782

-121

8.661

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

11.667

-508

11.159

13.164

-888

12.276

9.973

-1.260

8.712

2.2 Parkeren

2.263

-473

1.790

1.970

-445

1.525

1.797

-470

1.327

2.4 Economische havens en waterwegen

906

-548

357

2.031

-548

1.483

991

-492

498

Totaal groep

14.836

-1.530

13.306

17.166

-1.882

15.284

12.760

-2.223

10.537

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

1.550

0

1.550

1.550

-361

1.189

2.917

-2.450

468

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.905

220

-1.685

23.345

-25.113

-1.767

7.930

-7.105

825

3.4 Economische promotie

465

-326

139

465

-326

139

356

-374

-18

Totaal groep

110

-106

4

25.360

-25.799

-439

11.204

-9.928

1.276

4. Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.939

-169

4.770

6.038

-169

5.869

6.393

-1.057

5.336

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.547

-3.582

2.965

6.703

-3.758

2.945

6.402

-3.835

2.567

Totaal groep

11.487

-3.751

7.735

12.741

-3.927

8.814

12.794

-4.892

7.903

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.073

0

1.073

1.462

-298

1.164

1.442

-253

1.190

5.2 Sportaccommodaties

7.317

-1.823

5.494

7.692

-2.615

5.077

7.961

-3.284

4.678

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.066

-1

3.065

4.921

-306

4.615

3.921

-363

3.558

5.4 Musea

1.383

-89

1.294

1.391

-321

1.070

1.312

-333

980

5.5 Cultuureel erfgoed

34

0

34

34

0

34

31

0

31

5.6 Media

2.817

0

2.817

2.817

0

2.817

2.913

0

2.913

5.7 Openbaar groen en recreatie

9.021

-98

8.924

9.478

-473

9.005

9.610

-694

8.916

Totaal groep

24.710

-2.010

22.700

27.796

-4.012

23.784

27.192

-4.926

22.265

6. Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

14.470

-917

13.554

21.123

-14.600

6.523

17.569

-13.197

4.371

6.3 Inkomensregelingen

35.741

-26.763

8.978

44.052

-27.578

16.473

42.744

-27.808

14.937

6.4 Begeleide participatie

16.815

-69

16.746

17.366

-26

17.340

17.365

-14

17.351

6.5 Arbeidsparticipatie

5.357

0

5.357

5.054

-480

4.573

4.956

-481

4.475

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

5.952

-267

5.685

6.161

-267

5.894

6.054

-261

5.793

6.71 Maatwerkvoorziening 18+

20.789

-1.281

19.508

21.836

-1.081

20.755

21.779

-722

21.056

6.72 Maatwerkvoorziening 18-

2.126

0

2.126

2.126

0

2.126

16.432

0

16.432

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

25.205

-113

25.092

21.657

-113

21.544

16.085

-96

15.988

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

28.686

0

28.686

29.877

0

29.877

12.240

-56

12.183

Totaal groep

155.140

-29.409

125.731

169.251

-44.145

125.106

155.223

-42.636

112.587

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

9.165

-70

9.094

9.776

-70

9.706

9.496

-93

9.403

7.2 Riolering

6.969

-8.515

-1.546

6.969

-8.515

-1.546

6.885

-8.618

-1.733

7.3 Afval

13.668

-16.476

-2.808

14.017

-16.349

-2.332

14.753

-16.411

-1.659

7.4 Milieubeheer

3.967

0

3.967

5.071

-1.301

3.770

3.725

-737

2.988

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

291

-239

52

378

-239

138

360

-275

85

Totaal groep

34.060

-25.301

8.759

36.211

-26.475

9.736

35.218

-26.133

9.085

8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimte en leefomgeving

6.433

-484

5.950

11.517

-3.897

7.620

7.994

-1.826

6.168

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.720

-9.301

-2.581

10.531

-14.922

-4.391

8.379

-9.202

-823

8.3 Wonen en bouwen

4.492

-3.002

1.490

4.518

-4.702

-185

4.597

-4.461

137

Totaal groep

17.646

-12.787

4.859

26.565

-23.521

3.044

20.971

-15.489

5.482

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

338.484

-338.639

-155

433.076

-434.243

-1.166

397.579

-416.643

-19.065

RESULTAAT

338.484

-338.639

-155

433.076

-434.243

-1.166

397.579

-416.643

-19.065

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2023 09:37:06 met de export van 05/22/2023 09:31:45